Menu

สามารถเข้าชมผลงานผ่าน Facebook

Website Click

Download : Company Profile


  

About Us


การจัดทำระบบ ISO and Food Safety นั้นไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเพียงแต่ท่านมีที่ปรึกษาในการจัดทำระบบที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์หลากหลาย ทำงานอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีการจัดการบริหารงานที่ดีมีคุณภาพ สามารถจัดทำระบบเขียนระบบภายใต้การปรึกษาและสามารถอบรมการใช้ระบบให้กับพนักงานในองค์กรของท่านสามารถขับเคลื่อนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการรับรองจาก ผู้ตรวจรับรอง Certifies body อย่างสบายๆ และกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ในราคาประหยัดอย่างเหมาะสม 

การจัดการอบรมให้กับพนักงานในองค์กร นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาองค์บุคคลให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นอันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดการอบรมควรจะต้องมีการจัดทำแผนการสอนที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อกำหนดหัวข้อการสอนสื่อการสอนที่สอดคล้องกัน อีกทั้งจะต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี

บริษัท T.P. Consult and Training Co., Ltd. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO and Food Safety เป็นที่ปรึกษาดูแลระบบให้กับทางลูกค้า ให้บริการเตรียมการตรวจ และให้บริการจัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมออกใบรับรอง Certificate โดยทางบริษัทฯ ได้การรับรองมาตราฐาน ISO9001:2015 by Lloyd ในขอบข่ายที่ปรึกษาจัดทำระบบ Consultancy and Training มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 30 ท่าน โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

การเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน
1. บริหารคุณภาพ ISO9001
2. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
3. ระบบบริหาร ความปลอดภัยและชีวอนามัย ISO45001
4. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพในภาคส่วนยานยนต์ IATF16949
5. หลักเกณฑ์วิธีการทีดีในการผลิตอาหาร GMP
6. ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร HACCP
7. ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO22000
8. มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสำหรับผู้ผลิตอาหาร BRC
9. อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ Halal Food
10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม ว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและหรือสอบเทียบ ISO/IEC17025
11. ระบบจัดการพลังงาน ISO50001
12. ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพคลอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาผลิต และขายเครื่องมือแพทย์ ISO13485
13. การจดรับรอง อย.
14. การจดรับรอง มอก.
15. ระบบการบริหารงานเพื่อความปลอดภัยของเรือ ISM
16. แผนรัษาความปลอดภัยท่าเรือ PFSP

 

ให้บริการจัดการอบรม 
หลักสูตรเกี่ยวกับ ISO and Food Safety
1. จัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดของ ISO and Food Safety และการดำเนินการ Internal Audit ตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมออกใบรับรอง Certificate
2. การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงตามข้อกำหนด Risk and Opportunity ISO9001, IS014001, IS045001
3. การนำระบบ ISO ไปประยุกต์ใช้งาน Implementation 
4. หลักสูตร QA/QC
5. การควบคุมเอกสาร Document Control
6. Core Tool 
7. FMEA
8. QMR
9. EMR
10. Mamagement Review
11. Environment Safety Law

หลักสูตรเกี่ยวการพัฒนาบุคคล HRD
1. การคิดสร้างนวัตกรรม Innovative Thinking
2. ไคเซ็น ปรัญาความสำเร็จของญีปุ่น Kaizen The Japanese Philosophy for Success
3. การบริหารแบบ Lean 
4. ซิกซ์ ซิกม่า (การขจัดของเสียให้เป็น 0 ) Six Sigma
5. การวางแผนและการควบคุมการผลิต (ระบบ Lean) Production Planning & Control (Pull)
6. การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบ้องกัน Preventive Maintenance (PM)
7. การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM)
8. การวิเคราะความล้มเหลวและผลกระทบ Failure Mode Effects Analysis (FMEA)
9. การวางแผนกลยุทธ์และมอบหมายงานอย่างสมดุล Balanced Scorecard (BSc)
10. 5ส กุญแจไขสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงงาน 5S. Key Success Improvement
11. การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (นอกเหนือจากการผลิต) Business Process Improvement (BPI)
12. การออกแบบตัวชีวัดในการทำงาน Key Performance Indicator (KPI)
13. การเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างาน Productivity Improvement for Supervisor
14. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Study
15. Lean ห่วงโซ่กับผู้ขายและผู้ส่งมอบ Lean Supply Chain
16. กลยุทธ์การลดต้นทุนในการทำธุรกิจ Concept Business Cost Reduction 

หลักสูตรความปลอดภัย Safety
1. Risk Management
2. JSA
3. Safety of work
4. Investigation
5. Rout cause analysis
6. Forklift Operator
7. Crane Operator
8. Rigging and Slinging
9. Work at hight
10. Basic first aid
11. Basic fire fighting
12. อบรมความปลอดภัยในการทำงาน 6 ชม.

หลักสูตร การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานสมัยใหม่

1. ภาพรวมของการบริหารสมัยใหม่ (Modern & Smart Management) และหน้าที่หลักของการบริหารงานองค์กร
-ทบทวนปัญหาการทำงานของแผนกงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
2. บทบาทของหัวหน้างานต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร และหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
3. เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีม และความเข้าใจต่องานเฉพาะส่วน และส่วนทั้งหมดของระบบงาน
-กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Group Activity : The Killer Game)
4. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively)
-กิจกรรมการนำเข้าสู่ประเด็นที่ต้องเรียนรู้/ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบที่ทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีประสิทธิภาพ
-สำรวจปัญหาการสื่อสาร (เทคนิคหมวก 6 สี) และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ (Work Shop)
5. การใช้กิริยา วาจา ที่ประทับใจคู่สนทนา
6. การประสานงาน
-กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน

ให้บริการอื่นๆ

1. ให้บริการดูแลระบบ ISO และ โนนก Food Safety ทุกระบบแบบประเดือน หรือ ทุกสามเดือน หรือทุกหกเดือน
2. ให้บริการสนับสนุนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ให้กับทางลูกค้าเพื่อแนะนำการตรวจและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่
     ถูกต้องต่อไป
3. ให้บริการเตรียมการตรวจประจำปี โดยทางที่ปรึกษาจะทำการตรวจเหมือนกับที่ทาง CB ที่จะเข้ามาตรวจประจำปีเพื่อมองหาประเด็น
    และข้อบกพร่องต่างๆนำมาแก้ไขก่อนทำการตรวจจริง
4. ให้บริการทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงระบบเอกสารระบบ ISO ให้ทันสมัยและสอดคล้องต่อข้อกำหนด
5. ให้บริการจัดทำแผนธุรกิจ Business Plan เพื่อใช้ในการทำงานและนำไปเป็นเอกสารกู้เงินกับสถาบันการเงิน


 

สนใจจัดทำระบบ ISO and Food Safety และการอบรมโปรดติดต่อเรา
Tel : 02-114-7193
Line : 
https://lin.ee/pZP0KOY

หรือ Scan QR-Code ที่นี่!!! เพื่อกรอกแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำใบเสนอราคาและแผนงาน

Click Linkhttps://docs.google.com/forms/d/1hWkJisnCB_ecPeCPIRAIWNIkf_tK5juKKnBZOZaZr1A/edit


สามารถเข้าชมกิจการและรายละเอียดการให้บริการของทางบริษัทฯ ได้ที่
www.tappinthakorn.com
www.tp-consults.com 
Facebook: TP Consult and Training
 


Top