Menu

Welcome to TAPPINTHAKORN GROUP CO., LTD.

Tappinthakorn Group, บริษัท ทัพพินทกร กรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มบริษัททีมีการบริหารงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจการดังนี้ บริษัท ทัพพินทกร กรุ๊ป จำกัดประกอบกิจการที่ปรึกษาควบคุมโครงการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน และงานบริหารบริษัทในเครือทั้งหมดประกอบด้วย, บริษัท กู๊ด อินโนเวชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการงานด้าน Energy, Solar Cell, AI Solution, AI DATA, บริษัท ที.พี. มารีนเซอร์วิส ให้บริการงานด้านมารีน การขนส่งทางทะเล, สำรวจความมั่นคงของท่าเรือ, สำรวจและขุดลอกท่าเรือ, บริษัท ที.พี. คอนเซาท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO and Food Safety และการอบรม, บริษัท สยาม พัฒนา คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการงานให้บริการทุกประเภทภายในท่าอากาศยาน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อและให้บริการจัดหาเครื่องจักรในการผลิต


Top